Algemeen

Bestuurdersaansprakelijkheid: Alles wat je moet weten4 min lezen

By 16 juli 2020 No Comments

Bestuurdersaansprakelijkheid

In deze tijd is het voor veel ondernemers de vraag of hun onderneming blijft voortbestaan. Om de onderneming te laten voortbestaan moeten er risicovolle beslissingen worden genomen.  Het is goed om te weten waar de grens ligt voor wat betreft het nemen van beslissingen, zodat je niet het risico loopt om aansprakelijk te worden gesteld als bestuurder, in privé.

Met dit artikel informeren wij je over de verschillende  vormen van bestuurdersaansprakelijkheid.

 

Er zijn drie vormen van bestuurdersaansprakelijkheid:

 1. interne bestuurdersaansprakelijkheid;
 2. externe bestuurdersaansprakelijkheid;
 3. bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement.

 

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een besloten vennootschap wordt er van je verwacht dat je je als een behoorlijk bestuurder gedraagt. Dit betekent dat de bestuurder zich moet houden aan de geldende statuten en geen onnodige financiële risico’s neemt. Uiteraard is de bestuurder ook verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken.

Alleen indien de bestuurder een “ernstig verwijt” kan worden gemaakt kan hij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

De volgende criteria moeten hierin worden meegewogen:

 

 1. de aard van de activiteiten en de risico’s die hieruit voortvloeien;
 2. de taakverdeling binnen het bestuur;
 3. de voor het bestuur geldende richtlijnen;
 4. de gegevens waarover de bestuurder beschikte ten tijde van de verweten beslissing;
 5. het inzicht en de zorgvuldigheid van de bestuurder.

 

De interne bestuurdersaansprakelijkheid heeft alleen betrekking op verplichtingen jegens de vennootschap zelf en werkt niet extern. Dit betekent dat de besloten vennootschap zelf door het handelen van de bestuurder schade heeft geleden en alleen de besloten vennootschap  zelf een vordering op grond van interne bestuurdersaansprakelijkheid kan hebben.

 

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

 

Externe bestuurdersaansprakelijkheid ziet op de schade die derden (zoals leveranciers, werknemers etc.) lijden door het onbehoorlijk besturen van de onderneming door de bestuurder.   De bestuurder wordt persoonlijk aangesproken voor de schade die deze derden hebben geleden.

Deze vorm van bestuurdersaansprakelijkheid wordt gevorderd op grond van de onrechtmatige daad. De bestuurder is alleen aansprakelijk als hem een “ernstig persoonlijk verwijt” kan worden gemaakt. De vraag die beantwoord moet worden is of een redelijk handelend bestuurder op dezelfde wijze zou hebben gehandeld.

 

Voorbeelden van  situaties waarin een bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld zijn:

 1. schuldeiseres worden selectief betaald, waarbij bepaalde schuldeiseres bewust worden

Benadeeld;

 1. er worden overeenkomsten aangegaan waarvan de bestuurder wist of behoorde te weten dat zij

niet aan haar verplichtingen kan voldoen;

 1. de bestuurder zorgt ervoor dat dat de besloten vennootschap geen verhaal biedt voor haar

schuldeisers, door bijvoorbeeld geld naar een rekening over te maken die niet op naam van de

besloten vennootschap staat;

 1. de bestuurder de besloten vennootschap uit het handelsregister schrijft zonder de onderneming

afwikkelt.

 

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Indien de besloten vennootschap failliet gaat wordt er een curator aangesteld, die de boedel gaat afwikkelen.  Eén van de taken van de curator is om te onderzoeken of de bestuurder van de besloten vennootschap haar taak goed heeft uitgevoerd. Hiervoor worden de volgende criteria gebruikt:

 

 1. heeft het bestuur haar taak kennelijke onbehoorlijk vervuld;
 2. is de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement;

 

Deze criteria gelden voor de periode van drie jaren voorafgaand aan het faillissement. Dit betekent dat er niet wordt gekeken naar gedragingen van het bestuur voorafgaand aan deze periode.

Net zoals hierboven beschreven wordt de vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur beantwoordt door de vraag of een redelijk handelend bestuurder op dezelfde wijze zou hebben gehandeld.

De wet heeft bepaald dat in het geval er niet wordt voldaan aan de administratieplicht of de jaarcijfers niet (tijdig) zijn gepubliceerd onbehoorlijk bestuur vaststaat.

De curator kan de bestuurder aansprakelijk stellen voor het tekort in de boedel.

 

Advies om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen

Als bestuurder kun je aansprakelijk worden gesteld voor de door jou genomen beslissingen binnen de onderneming. Indien een onderneming is zwaar weer verkeert is grens tussen een goede beslissing en een beslissing die als onbehoorlijk aan kan worden gemerkt vager. Er worden in de regel meer risico’s genomen om het tij te keren.

Wij geven advies en denken met je mee om te voorkomen dat je beslissingen neemt die als onbehoorlijk kunnen worden aangemerkt.

 

Elke onderneming en elke bestuurder is anders. Wij leveren maatwerk op een toegankelijke wijze, waardoor je niet alleen een theoretisch raamwerk hebt, maar een praktische oplossing voor jouw probleem.

Leave a Reply