Reporecht

Europees Hof: Reprorecht uitkering voortaan niet meer naar uitgevers?3 min lezen

By 9 december 2016 No Comments

Stichting Reprorecht incasseert jaarlijks bij het gros van de Nederlandse ondernemers een kopieerheffing. De achterliggende gedachte is dat ondernemers moeten betalen voor het kopiëren uit kranten, boeken, tijdschriften, noem maar op. Het geïnde geld wordt daarna voor een groot deel uitgekeerd aan de uitgevers van deze papieren media.

In onze zoektocht naar meer informatie over Stichting Reprorecht kwamen we bij MKB Belangen het jaarverslag van de toezichthoudende instantie (CVtA) tegen. En wat blijkt? Het Europese Hof van Justitie deed in 2015 een bijzonder interessante uitspraak.

Uitspraak op Europees niveau

Het Europese Hof van Justitie oordeelde in de rechtszaak tussen HP (Hewlett Packard, producent en importeur van onder ander kopieerapparaten voor professioneel en thuisgebruik) en de Belgische zusterorganisatie van Reprorecht. In hoofdlijnen kwam het erop neer dat uitgevers ‘geen rechten hebben op wettelijke vergoedingen voor reprografie volgens de Europese Auteursrichtlijn’.

Conclusie van MKB Belangen

Bij MKB Belangen hadden we al onderzocht in hoeverre ondernemers tegenwoordig nog kopiëren, en dan in het bijzonder uit publicaties. Bijna niemand, bleek uit ons onderzoek. En nu blijkt dat zelfs de enkeling die dat nog wèl doet, daar misschien minder voor hoeven te betalen, omdat volgens het Europese Hof van Justitie de uitgevers geen recht hebben op vergoedingen.

Reden temeer om je als ondernemer aan te sluiten bij de actie die we enkele weken geleden zijn gestart. Wij vinden dat ondernemers niet hoeven te betalen voor iets dat ze niet verschuldigd zijn. Daarom organiseren wij een grote actie om zoveel mogelijk ondernemers vóór 2017 af te melden bij de Stichting Reprorecht. Als u op onze website aangeeft geen kopieën en scans van auteursrechtelijk beschermd materiaal te maken, gaan wij dit doorgeven. Wij gaan ervan uit dat de Stichting Reprorecht deze afmeldingen in redelijkheid niet kan weigeren.

STOP DE KOPIEERHEFFING VOOR ONDERNEMERS

Lees de letterlijke teksten uit het bewuste jaarverslag:

College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CVtA)

In het voorwoord van het jaarverslag over 2015, schrijft drs. W. Holtslag, voorzitter van het CVtA: ‘In 2015 trok een uitspraak van het Europese Hof van Justitie de aandacht (C572/13, 12 november 2015). Deze uitspraak heeft twijfel doen ontstaan over de vraag of uitgevers ‘auteursrechtelijk’ in aanmerking komen voor een wettelijke vergoeding, hetgeen tot nu toe in ons land werd aangenomen. Stichting Reprorecht, Stichting Leenrecht, Stichting de Thuiskopie en Stemra ondervinden daarvan de gevolgen en beraden zich er op.’

Op pagina 8 van het jaarverslag vinden we vervolgens een wat uitgebreidere toelichting op het gebeurde…

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake HP/Reprobel

Eind 2015 sprak het Europese Hof van Justitie zich uit (HvJ EU, C-572/13) in het geschil tussen HP (de importeur van onder ander kopieerapparaten voor professioneel en thuisgebruik) en de Belgische zusterorganisatie van Reprorecht.

De uitspraak kwam er in hoofdlijnen op neer dat uitgevers geen rechten hebben op wettelijke vergoedingen voor reprografie volgens de Europese Auteursrechtrichtlijn.

De uitspraak bleek verregaande gevolgen te kunnen hebben voor de positie van uitgevers bij andere wettelijke vergoedingen, zoals de Thuiskopievergoeding voor het maken van privé-kopieën en de Leenrechtvergoeding voor uitleningen van boeken en CD’s/DVD’s. De CBO’s die hiermee te maken hebben (Reprorecht, Thuiskopie, Leenrecht) hebben in 2015 en 2016 maatregelen genomen, waaronder het tenminste tijdelijk reserveren van de repartitie (Reprorecht), of beraden zich hierop. Het CvTA ziet er op toe dat het debat tussen de rechthebbenden onderling er niet toe leidt dat gelden aan rechthebbenden onvolledig of te laat worden uitgekeerd.

Link naar jaarverslag CvTA

Bent u geïnteresseerd in het volledige jaarverslag? Dan kunt u dat via deze link downloaden.