Specialist

De wijzigingen van de WAB3 min lezen

By 31 mei 2019 No Comments

De WAB, oftewel ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’, is deze week aangenomen. Dat betekent weer een hoop wijzigingen in onder andere arbeidscontracten, ontslagregels en het uitkeren van de transitievergoeding. Omdat de wet al per 1 januari 2020 in werking treedt, hierbij de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij:

Arbeidscontracten

Maak jij gebruik van een nul-urencontract of een min-max contract? Dan zijn dit de nieuwe regels:

  • Na 12 maanden oproepovereenkomst moet je schriftelijk of elektronisch een arbeidsovereenkomst aanbieden. Deze overeenkomst moet een vast aantal uren hebben dat tenminste gelijk is aan het in de voorafgaande 12 maanden gemiddeld gewerkte uren. De werknemer kan dit recht via de rechter afdwingen. Ook kan hij loon vorderen over eventueel niet gewerkte/uitbetaalde uren.
  • Er wordt een minimale oproeptermijn van 4 dagen ingevoerd. In de cao kan deze termijn worden verkort tot 1 dag. Wordt de werknemer op een kortere termijn opgeroepen, dan hoeft hij of zij hieraan geen gehoor te geven.
  • Als de oproep na het verstrijken van de minimale oproeptermijn wordt afgezegd of gewijzigd door de werkgever, dan behoudt de werknemer het recht op loon over de niet gewerkte uren.
  • De opzegtermijn voor de werknemer wordt gelijkgesteld aan de oproeptermijn: 4 tot minimaal 1 dag(en).

Opvolgende contracten voor bepaalde tijd

Er mogen weer 3 tijdelijke contracten gedurende een periode van 3 jaar worden afgesloten. Voor deze regel tellen alle contracten mee. De nieuwe vuistregel wordt dus 3x3x6.

Ontslag bij disfunctioneren

Ontslag is straks ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden. In deze situatie kan de rechter de werknemer tot een halve transitievergoeding extra toekennen.

Als je op dit moment iemand op grond van disfunctioneren wilt ontslaan, moet je kunnen aantonen dat een verbetertraject is doorlopen. Met de nieuwe wet wordt het mogelijk om tot een ontslag te komen als bijvoorbeeld ook sprake is van een arbeidsconflict.

Transitievergoeding voor proeftijd

Voor de transitievergoeding staan de volgende wijzigingen op stapel. Per 1 januari 2020:

  • is een transitievergoeding verschuldigd vanaf de eerste dag van het dienstverband. Dus ook bij een ontslag in de proeftijd!
  • wordt de transitievergoeding per dag opgebouwd;
  • wordt geen extra transitievergoeding meer toegekend voor lange dienstverbanden (langer dan 10 jaar) en/of oudere werknemers (50+).

Hierdoor valt de transitievergoeding veel lager uit voor werknemers met lange dienstverbanden en oudere werknemers na 1 januari 2020. Voor werknemers met korte dienstverbanden (tot 24 maanden) wordt het plotseling (veel) meer.

Tip 1: Houd hier dus rekening mee als in de loop van 2019 een ontslag zich aandient.

Tip 2: De laatste dag van het dienstverband is bepalend voor de berekening van de transitievergoeding.

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Voor transitievergoedingen die na 2 jaar ziekte zijn uitgekeerd, kun je bij het UWV een compensatie aanvragen. Dit geldt voor alle transitievergoedingen die sinds 1 juli 2015 zijn uitgekeerd.

De compensatie moet binnen 6 maanden na het uitbetalen van de transitievergoeding worden aangevraagd. Is de transitievergoeding uitgekeerd tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020? Dan moet je de compensatie aanvragen vóór 1 oktober 2020.

Concurrentiebeding

Een relatie-/concurrentiebeding kan in principe niet worden ingeroepen als je een werknemer in zijn proeftijd ontslaat. Alleen als je kunt aantonen dat sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, kan dit wel. Er wordt dus een actieve opstelling van jou als werkgever verwacht.

Payroll versus loondienst

Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in loondienst zijn. Het pensioen is hiervan uitgezonderd. Dit betekent dus dat je niet meer kunt hanteren dat de arbeidsovereenkomst eindigt als de opdracht eindigt.

Loonstrook

Vanaf 1 januari 2020 moet op de loonstrook komen te staan of:

  • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk is aangegaan,
  • daarin de omvang van de arbeid eenduidig is vastgelegd.

WW-premiedifferentiatie

Er wordt een nieuwe WW-premiedifferentiatie ingevoerd. Hierdoor worden werknemers met een tijdelijk dienstverband duurder ten opzichte van werknemers met een vast dienstverband.

Proeftijd

Er was een wijziging van de regels omtrent de proeftijd voorgesteld, maar deze is komen te vervallen.

Het Masters Netwerk is dé specialist op het gebied van online ondersteuning van MKB-ondernemers op financieel, fiscaal en personeel gebied.

Geschreven door: mr. Nienke Sprengers, Nspire Advocatuur – deelnemer aan Masters netwerk

 

 

Leave a Reply