Specialist

Wat wijzigt er voor de zzp’er en mkb’er?4 min lezen

By 8 november 2017 No Comments

Met het nieuwe regeerakkoord verandert er veel voor de zzp’er en de mkb’er. Zo wordt het ontslag iets eenvoudiger, wordt de loondoorbetaling bij ziekte voor alle kleine mkb'ers korter en wordt het mogelijk om langer met tijdelijke contracten te werken.

Vast wordt minder vast, flex minder flex

Het nieuwe kabinet wil het werkgeverschap meer gaan ondersteunen en stimuleren. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), ook wel bekend als de Flexwet, was het voor werkgevers nog moeilijker om personeel te ontslaan. Tijdelijke contracten werden behoorlijk aan banden gelegd. Bovendien liepen werkgevers meer risico een zieke medewerker jarenlang te moeten doorbetalen. De nieuwe maatregelen die op stapel staan, maken de vaste baan minder vast en de flexbaan minder flex.

 

Loondoorbetaling bij ziekte verkort

Voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt de loondoorbetalingsperiode verkort van twee naar één jaar. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in dat jaar gaan over naar het UWV. De ontslagbescherming van twee jaar blijft in stand. De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een uniforme premie, te betalen door kleine werkgevers.

 

Risico bij arbeidsongeschiktheid beperkt

Tevens wordt de periode waarover werkgevers risico lopen als een werknemer arbeidsongeschikt wordt, verkort van tien naar vijf jaar. Na de periode van premiedifferentiatie wordt een collectieve, uniforme premie geheven.

 

Transitievergoeding gunstiger voor mkb'ers

Werknemers krijgen voortaan vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Nu is dat pas na twee jaar. Ook gaat de berekening anders lopen: voor elk jaar in dienst wordt de transitievergoeding met een derde maandsalaris verhoogd. Dat geldt ook voor contracten die langer dan tien jaar lopen. Voor 50-plussers blijft er een overgangsregeling gelden. Scholingskosten kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Het kabinet haalt vooral voor mkb’ers de scherpe randjes af van de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding.

 

Ruimere mogelijkheden proeftijd

De mogelijkheid voor een proeftijd wordt verruimd. Zo kunnen werkgevers vaker meteen een vast contract aanbieden. Onder voorwaarden kan de proeftijd voor een vast dienstverband verruimd worden tot 5 maanden. Voor tijdelijke contracten van meer dan 2 jaar wordt de proeftijd drie maanden. Voor alle overige contracten blijft alles bij het oude.

 

Wet DBA van de baan

Het nieuwe kabinet dicht zzp'ers een belangrijke positie op de arbeidsmarkt toe. Het is daarbij wel belangrijk dat zzp'ers om de juiste redenen kiezen voor het ondernemerschap. Er mag geen sprake zijn van een arbeidsrelatie. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) die hierin helderheid zou brengen, heeft juist onrust gebracht. Zodoende gaat de DBA nu helemaal van de baan.

 

Arbeidsovereenkomst bij een laag tarief

Voor zzp’ers wordt bepaald dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst, of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Er komt één tarief om de onderkant van de gehele markt af te bakenen. Vermoedelijk ligt dit tarief tussen de 15 en 18 euro per uur. Een langere duur wordt gedefinieerd als langer dan drie maanden.

 

Opdrachtgeversverklaring boven laag tarief

Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Deze geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandige ondernemers. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via het invullen van een webmodule. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. In de webmodule worden een aantal duidelijke vragen aan de opdrachtgever gesteld over de aard van de werkzaamheden. Daarbij wordt het onderdeel ‘gezagsverhouding’ verduidelijkt. Het kabinet past de wet zo aan dat gezagsverhouding voortaan meer getoetst wordt op basis van de materiële in plaats van de formele omstandigheden.

 

Meer ruimte voor beperkt inzetbare mensen

Om meer mensen met een beperking betaald werk te laten verrichten, worden de loonkostensubsidies in de Participatiewet vervangen door loondispensatieregelingen. Werkgevers krijgen dan ook de mogelijkheid om onder het wettelijk minimumloon te betalen. Dat is uiteraard wel afhankelijk van de verdiencapaciteit van de persoon. De gemeente vult in die situatie het inkomen aan.

 

Modernere cao’s

Werkgevers en vakbonden worden door het kabinet nadrukkelijk opgeroepen om afspraken te maken over de modernisering van cao’s. Er moet meer maatwerk mogelijk worden, er moet meer aandacht komen voor duurzame inzetbaarheid en meer keuzevrijheid tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer weten over de veranderingen op P&O-gebied? Neem contact op met een van de HR-specialisten van Masters in Payroll & HR. Masters in Payroll is de specialist op het gebied van online salarisadministratie en personeelsadministratie, payroll & HR.

 

Geschreven door Jos Achterberg, Masters in Payroll & HR