Specialist

Ziek op vakantie, wat zijn de regels?4 min lezen

By 24 mei 2019 No Comments

De zomervakantie staat bijna weer voor de deur. Ongetwijfeld heb je al de nodige vakantieaanvragen binnen. Misschien ook van een medewerker die ziek is. Weet jij onder welke voorwaarden hij of zij op vakantie mag? En welke regels je kunt stellen als een werknemer zich op vakantie ziek meldt? Onze arbeidsrechtjuriste zocht het voor je uit.

Ziek voor vertrek

Werknemers die geheel of gedeeltelijk ziek gemeld zijn, willen soms ook op vakantie. Hij of zij moet hiervoor wel toestemming vragen aan jou als werkgever en de bedrijfsarts. Uiteraard volgens de regels die gelden binnen jouw onderneming.

Verwacht je dat de voorgenomen vakantie het herstel en/of de re-integratie belemmert? Dan kun je de vakantieaanvraag ook afwijzen. Doe dit altijd wel in overleg met de bedrijfsarts.

Ziek op vakantie

Wordt een van jouw medewerkers ziek tijdens zijn vakantie, dan gelden dezelfde bedrijfsregels als bij ziekte.

Daarnaast kun je in een ziekteverzuimreglement aanvullende regels stellen voor als iemand zich ziek meldt vanuit het buitenland.

Een voorbeeld

Je kunt bijvoorbeeld vastleggen:

  • bij wie en wanneer de werknemer zich moet ziek melden,
  • of en hoe de werknemer bereikbaar moet zijn,
  • welke documenten de werknemer bij terugkeer moet kunnen overleggen.

Hierbij kun je denken aan een doktersverklaring waaruit blijkt welke klachten de werknemer heeft (gehad). Of een verklaring dat de werknemer niet kan reizen, waardoor hij of zij dus niet tijdig terug kan zijn van vakantie.

De medische verklaring moet de werknemer aan de bedrijfsarts overleggen na terugkeer in Nederland. Je hebt zelf geen recht op inzage in of een afschrift van deze verklaring.

Vakantiedagen vs. ziekteverlof

Op het moment dat de werknemer zich ziek meldt, wordt de vakantie omgezet in ziekteverlof. Vakantiedagen waarop de werknemer ziek is, mogen dus in beginsel niet als verlofdagen worden afgeboekt.

Het maakt hierbij niet uit of het gaat om een individuele of collectief vastgestelde vakantie. De uitzondering op deze hoofdregel bespreek ik hieronder.

Hoe verreken je de vakantiedagen

Er is een verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Ook maakt het uit of de werknemer al dan niet re-integratieactiviteiten kan verrichten.

Bovenwettelijke vakantiedagen

In de individuele arbeidsovereenkomst of cao kan worden afgesproken dat deze met eventuele ziektedagen worden verrekend.

Een ziektedag mag dan op het bovenwettelijke vakantiedagensaldo in mindering worden gebracht. Het maakt hierbij niet uit of de werknemer zich ziek meldt tijdens de vakantie of ziek wordt zonder dat er sprake was van een geplande vakantie.

Wettelijke vakantiedagen

De werknemer die daadwerkelijk vakantie geniet, kan ermee instemmen dat de ziektedagen (ook) op het wettelijk vakantiedagensaldo in mindering worden gebracht. Dit kan een optie zijn als de werknemer ondanks zijn ziekte toch van zijn vakantie heeft kunnen genieten.

Het is verstandig hierover met de werknemer duidelijke afspraken te maken. Zowel vooraf als in het geval van een ziekmelding tijdens de vakantie.

Hoe bouw je vakantiedagen op tijdens ziekte

Ook al ben je als werknemer ziek, loopt de opbouw van de wettelijke vakantiedagen gewoon door. Dit geldt ook voor de bovenwettelijke vakantiedagen, tenzij hierover in de cao of individuele arbeidsovereenkomst andere afspraken zijn gemaakt.

Op welk termijn vervallen de vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen vervallen na 6 maanden na het jaar waarin deze zijn opgebouwd. Voor bovenwettelijke vakantiedagen is dit 5 jaar na het jaar waarin deze zijn opgebouwd. Tenzij je hierover andere afspraken hebt gemaakt in de arbeidsovereenkomst of cao.

Deze vervaltermijnen gelden niet als de werknemer de vakantiedagen niet heeft kunnen opnemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de volledige arbeidsongeschikte werknemer die geen re-integratiemogelijkheden heeft.

Wanneer kun je vakantiedagen opnemen bij ziekte

De werknemer die volledig arbeidsongeschikt is en geen re-integratieactiviteiten kan verrichten, neemt tijdens vakantie dus geen verlofdagen op. De werknemer die wel re-integratiemogelijkheden heeft, kan wel vakantiedagen opnemen. Deze kun je op het vakantiedagensaldo in mindering brengen.

Hoe bereken je de af te boeken vakantiedagen

Bij het afboeken van opgenomen vakantiedagen is de eigen arbeidsduur leidend. En dus niet de uren waarvoor re-integratieactiviteiten worden verricht. Bijvoorbeeld wanneer gedurende 50% van de eigen arbeidstijd re-integratieactiviteiten worden verricht, wordt in geval van vakantie voor de gehele arbeidstijd verlof afgeschreven.

Bij Masters netwerk vind je alles wat je moet weten over het ondernemerschap: administratie, financiën, belastingen, salaris, HR & personeel en payrolling.

Het Masters Netwerk is dé specialist op het gebied van online ondersteuning van MKB-ondernemers op financieel, fiscaal en personeel gebied.

Geschreven door: mr. Nienke Sprengers, Nspire Advocatuur – deelnemer aan Masters netwerk

 

Leave a Reply