Wanneer ben je directeur-grootaandeelhouder (DGA) en wat betekent dit voor jou?

Fiscaal, Personeel

Je wordt door de wet gezien als directeur-grootaandeelhouder, als je niet tegen je wil ontslagen kunt worden als bestuurder. Als je wel tegen je wil ontslagen kunt worden, dan word je beschouwd als werknemer. Wil je weten wat de gevolgen zijn van het feit dat je directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent?

Wanneer ben je directeur-grootaandeelhouder?

Onder directeur-grootaandeelhouder wordt verstaan een bestuurder die, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot;

 • de meerderheid (minimaal 50%) van de stemmen in de AvA vertegenwoordigd.
 • minder dan de helft van het aandelen bezit, maar wel minimaal de helft van de stemgerechtigde aandelen.
 • houder is van een zodanig aantal aandelen dat, indien in de statuten is bepaald het besluit tot schorsing of ontslag van deze bestuurder slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheid in de AvA, de overige aandeelhouders niet over de versterkte meerderheid beschikken.
 • De bestuurders die in de AvA van de vennootschap alleen een gelijk of nagenoeg gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen;
 • De bestuurder van een vennootschap waarvan ten minste twee derde deel van de aandelen worden gehouden door zijn bloed- of aanverwanten tot de derde graad.

Deze bepalingen zijn ook van toepassing op bestuurders die hun stemrecht houden door tussenkomst van een BV (een holding).

Salaris als DGA

Op een DGA is de gebruikelijk-loonregeling van toepassing. Dit betekent dat de bestuurder zichzelf een minimum salaris moet geven. In 2023 is dat €51.000 bruto per jaar. De hoogte van dit salaris kan per DGA verschillen, omdat de gebruikelijk-loonregeling nog enkele andere vereisten kent.

In de ziektewet als directeur-grootaandeelhouder

De dienstbetrekking tussen de directeur-grootaandeelhouder en de vennootschap wordt niet gezien als arbeidsverhouding. De reden is dat de directeur enerzijds als werkgever/eigenaar en anderzijds als werknemers/DGA zijn eigen ziekteproces kan beïnvloeden.

Daarom wordt een DGA door de verzekeraars behandeld als zelfstandig ondernemer. Dit betekent dat het salaris van de DGA niet automatisch wordt doorbetaald bij ziekte, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen in een arbeidsovereenkomst. Daarnaast moet de vennootschap, die doorgaans gerund wordt door de DGA, wel financieel daadkrachtig zijn om het salaris 104 weken door te betalen.

Verzekering

Je kunt het risico van doorbetaling gedurende de eerste 104 weken afdekken door het afsluiten van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Een werknemer komt na 104 ziekte in aanmerking voor een WIA-uitkering, hiervoor zal de DGA echter een aanvullende verzekering moeten afsluiten.

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan voor dekking tegen beroepsarbeidsongeschiktheid worden gekozen in plaats van het strenge begrip “gangbare arbeid” zoals bij normale werknemers gehanteerd wordt. De AOV kan zowel door de BV als door de DGA afgesloten worden. Als je de AOV als DGA afsluit dan biedt dat de beste garantie tegen inkomstenderving bij arbeidsongeschiktheid. De verzekeringsnemer is de begunstigde; hiermee staat het risico van inkomstenderving bij arbeidsongeschiktheid dan los van de BV.

Wat gebeurt er als je niet als DGA wordt beschouwd?

Salaris als niet-DGA

De bestuurder zal beschouwd worden als werknemer. Hierdoor zal de gebruikelijk-loonregeling niet op van toepassing zijn. De BV kan de hoogte van jouw salaris zelf bepalen en overeenkomen.

Ziekte bij niet DGA

Als werknemer van de BV bent u regulier verzekerd en dient de BV hiervoor ook premie’s af te dragen. De eerste 104 weken dienen door de BV doorbetaald te worden, maar daarna komt de werknemer in aanmerking voor een WIA-uitwerking.

Loon gedurende deze twee jaar dient minimaal 70% te bedragen, niet gelet op de CAO die op de arbeidsovereenkomst van toepassing is. Het is mogelijk de financiële gevolgen van de doorbetalingsverplichting af te dekken.

Verzekering als niet-directeur-grootaandeelhouder

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA), dit geldt dus ook voor de bestuurder die als werknemer aangemerkt kan worden. Hierdoor moet niet alleen loonheffing afgedragen worden, maar dienen ook de premie’s afgedragen te worden:

 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WOA)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA)
 • Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)
 • Ziektewet (ZW)

DGA en gebruikelijke loonregeling

Als directeur van een BV moet je rekening houden met de vraag of je moet voldoen aan de ‘gebruikelijk loonregeling’. Deze regeling legt een minimale salarisverplichting op aan directeuren van een BV die voldoen aan de gestelde eisen

Waarom is er een minimale salarisverplichting?

De minimale salarisverplichting is een wettelijke verplichting opgelegd door de wetgever om te voorkomen dat de bestuurder van een BV de progressieve belastingschaal in Box 1 (52% inkomstenbelasting) ontwijkt door winsten van de onderneming als dividend (22% gecombineerd box 1 en 3) uit te keren in plaats van salaris.

De belastingschalen geven een prikkel aan directeuren, die tevens een groot deel van de aandelen houden, om het salaris ‘kunstmatig’ laag te houden en zichzelf juist via een dividenduitkering te belonen voor zijn of haar werkzaamheden. Om dit te voorkomen heeft de wetgever een verplichting opgenomen in de wet loonbelasting die in de volksmond de ‘gebruikelijk loonregeling’ wordt genoemd.

Wat zijn de eisen van de gebruikelijk loonregeling?
Op grond van artikel 12 wet loonbelasting is iedere werknemer die een aanmerkelijk belang heeft in de onderneming verplicht zichzelf conform de gebruikelijk loonregeling uit te betalen.

Aanmerkelijk belang

Een werknemer heeft een aanmerkelijk belang als deze, eventueel samen met zijn of haar fiscaal partner, minimaal 5% heeft van:

 • de aandelen (ook per soort) in een BV
 • de winstbewijzen van een BV
 • de genotsrechten (ook per soort) van de aandelen in een BV
 • de genotsrechten (ook per soort) van de winstbewijzen in een BV
 • het stemrecht in een coöperatie

Een vennootschap is een NV, BV, CV, Ltd of Ag en de 5%-norm is ook van toepassing als het koopopties betreft.

Aantal werkuren per week

Het normsalaris volgens de gebruikelijk loonregeling is gebaseerd op een fulltime baan van 32+ uren per week. Het aantal vakantiedagen bedraagt volgens de norm 25 dagen. Werk je minder of heb je nevenwerkzaamheden uit arbeid? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden het normsalaris verlagen.

Vergelijkbare functies met een hoger salaris

Voor sommige directeuren is zelfs het normsalaris van € 51.000,- niet voldoende. Dit is geval als andere die vergelijkbare werkzaamheden doen een hoger loon ontvangen. In dat geval stelt de belastingdienst het normsalaris op de voldoende manier vast:

 • 75% van het hogere gebruikelijk loon
 • De directeur moet minimaal evenveel verdien als een werknemers met het hoogste salaris binnen de BV.

Vergelijkbare functies met een lager salaris

Voor sommige directeuren is de normsalaris van € 51.000,- aan te hoog in verhouding tot andere die vergelijkbare werkzaamheden verrichten in andere vennootschappen. In dat geval kan de directeur verlaging van het normsalaris aanvragen. Dit moet de directeur wel zelf aannemelijk kunnen maken

Lager dan € 5000,- per jaar

Is naar verwachting het salaris van de directeur lager van € 5000,- en kan dit worden aangetoond? In dat geval is de gebruikelijk loonregeling niet van toepassing. De directeur hoeft alleen dat salaris op te geven. Deze minimale grens geldt voor het alle BV’s waarvoor de directeur werkzaamheden verricht en niet voor elke BV afzonderlijk.

Het salaris van een DGA in 2023

Het gebruikelijk loon voor directeuren met een aanmerkelijk belang van een BV wordt volgens de gebruikelijk-loonregeling jaarlijks vastgesteld op een minimum bedrag. Het minimale salaris is € 51.000,-

Gebruikelijk loonregeling en startende ondernemingen

Vaak weet je als je start met je bedrijf nog niet wat voor omzet je zult halen. De vraag is dan ook of je kunt voldoen aan je betalingsverplichting? En wat gebeurt er als er onvoldoende omzet wordt gegenereerd om eraan te voldoen?

Startende ondernemers die onvoldoende omzet genereren om zichzelf conform de norm uit te betalen zijn daarom niet direct in overtreding (hangt af van de omstandigheden van het geval). De feitelijke omstandigheden van de vennootschap bepalen of er ruimte is een salaris uit te keren en hoe hoog dit salaris daadwerkelijk zou moeten zijn.

Kan ik mijn gebruikelijk loon / DGA salaris verlagen?

Je kunt dispensatie aanvragen voor het verlagen van het DGA salaris of vragen om een vaststellingsovereenkomst van de inspecteur om het gebruikelijk salaris DGA te verlagen. Zodra je start met je onderneming kun je een onderbouwde brief voor het verlagen van jouw DGA salaris aan de belastingdienst verzenden. De inspecteur zal waarschijnlijk verwijzen naar de wettelijke regeling en zeggen dat op basis van de feitelijke omstandigheden zal moeten bijgestuurd worden in de salarisuitbetaling. Het is daarom belangrijk dat je samen met je boekhouder kijkt of er voldoende ruimte is voor het starten van een salarisadministratie.

Wat zijn de boetes bij overtreding?

Als je de gebruikelijk loonregeling overtreedt dan riskeer je een naheffingsaanslag loonbelasting plus een boete. Deze bedragen kunnen ontzettend hoog oplopen.

Dit artikel delen:

Lees meer:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan