Wat zijn algemene voorwaarden en waarom heb je deze nodig?

In het zakelijk verkeer wordt vaak gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Ze zijn er in vele soorten en maten en worden aangeduid met verschillende benamingen: standaardvoorwaarden, inkoopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, branchevoorwaarden, servicevoorwaarden. De “kleine lettertjes” kunnen van grote waarde zijn voor uw onderneming, óf juist een groot risico vormen. Algemene voorwaarden zijn in de meeste gevallen niet verplicht. Maar wanneer je ze niet hebt, kan dit in conflictsituaties behoorlijk wat geld kosten. Op zo’n moment heb je namelijk weinig tot geen rechten. Dus het is verstandig om algemene voorwaarden te gebruiken. Het hebben van algemene voorwaarden is één ding, zorgen dat je ere een beroep kunt doen, is een ander ding. Daarvoor moeten ze goed worden geïmplementeerd in jouw onderneming. Als je dat niet goed doet, zijn de algemene voorwaarden niet rechtsgeldig.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn de regels die je standaard gebruikt als een klant iets bij je koopt of als je een dienst levert. Je bent niet verplicht om algemene voorwaarden te gebruiken, maar als je ze gebruikt dan gelden ze voor jou en voor jouw klant. Algemene voorwaarden zijn onderdeel van de (koop)overeenkomst.

De algemene voorwaarden gaan over de randvoorwaarden die standaard gelden. De algemene voorwaarden gaan niet over speciale kenmerken van het product of de dienst zelf. Bijvoorbeeld de prijs, de kleur of het aantal.

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

Je bent niet verplicht om algemene voorwaarden te gebruiken. Er zijn altijd wettelijke regels bij een koopovereenkomst voor jou en je klant waar je op kunt terugvallen. Sommige brancheorganisaties verplichten hun leden algemene voorwaarden te gebruiken. Bijvoorbeeld in de kinderopvang.

Als je algemene voorwaarden hanteert, dan gelden die voor jou en je klant.

Waarom heb je algemene voorwaarden nodig?

Met algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten jij en jouw klant hebben. Jouw klanten weten waar ze aan toe zijn. Bijvoorbeeld hoe het zit met garantie, aansprakelijkheid en betalen. En je kunt de risico’s die je als ondernemer loopt verkleinen.

Je bent niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen. Wel zijn er een aantal regels waar je zich aan moet houden als je algemene voorwaarden opstelt. Zo mogen voorwaarden niet onredelijk zijn en heb je informatieplicht.

Algemene voorwaarden van kracht

1) Van toepassing verklaren

Wettelijk is bepaald dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden gelden in beginsel de normale regels van aanbod en aanvaarding. De eerste stap voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden is het van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden. Dit kan heel eenvoudig, bijvoorbeeld door standaard in jouw offertes en contracten een z op te nemen waarin de algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard.

Veel ondernemers plaatsen de algemene voorwaarden op een aparte pagina op hun website en verwijzen vanuit de footer naar deze pagina. Is er op de website een bestelsysteem? Dan kun je de voorwaarden in het bestelproces opnemen waarbij de klant moet aanvinken dat deze op de hoogte is van de geldende algemene voorwaarden. Het is ook een optie om de voorwaarden mee te sturen bij een contract.

Wanneer klanten of opdrachtgevers voor het afnemen van het product of de dienst dan wel het geven van de opdracht in kennis worden gesteld van de algemene voorwaarden, zijn deze geldig. Wordt dit niet gedaan, dan kun je achteraf geen beroep doen op de regels in het document. De opdrachtgever of klant hoeft de algemene leveringsvoorwaarden overigens niet perse te lezen. Het is jouw taak om te zorgen dat die mogelijkheid er is geweest.

Je mag de geldende algemene leveringsvoorwaarden ook niet tijdens een contract of opdracht plotseling aanpassen. De regels worden dan nietig verklaard.

Let op!

Het is belangrijk dat de algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard voordat de overeenkomst is gesloten. Het is dus niet goed om de algemene voorwaarden pas van toepassing te verklaren op jouw facturen want je stuurt pas een factuur als je al een overeenkomst hebt gesloten.

Hanteert jouw onderneming meerdere soorten algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden en verkoopvoorwaarden? Dan moet je duidelijk aangeven welke voorwaarden van toepassing zijn of welke algemene voorwaarden op welk (onder)deel van de prestaties van toepassing zijn.

2) Aanvaarding

De tweede stap is de aanvaarding van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden door de wederpartij, dit is bij voorbeeld jouw klant of leverancier. Deze aanvaarding kan uitdrukkelijk maar ook stilzwijgend plaatsvinden. Als de wederpartij bijvoorbeeld niet protesteert tegen de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en jullie de overeenkomst uitvoeren (dus je bij voorbeeld goederen levert of diensten verricht), dan heeft de wederpartij (jouw klant, leverancier) de toepasselijkheid stilzwijgend aanvaard.

Voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden is niet vereist dat de wederpartij de inhoud van de algemene voorwaarden kende. Voor een aanvaarding van de algemene voorwaarden is voldoende dat de wederpartij weet of behoort te weten dat algemene voorwaarden onderdeel zijn van de overeenkomst. Als je in de offerte of overeenkomst verwijst naar de algemene voorwaarden en jouw klant of leverancier deze offerte of overeenkomst aanvaardt, dan is hij gebonden aan de algemene voorwaarden ondanks dat hij niet op de hoogte is van de inhoud daarvan.

Informatieplicht: je klant informeren

Je moet de klant goed en op tijd informeren over jouw algemene voorwaarden voordat je een overeenkomst afsluit. Dit noemen we de zogeheten informatieplicht. Deze informatieplicht houdt in dat je de wederpartij in beginsel een redelijke mogelijkheid moet bieden om vóór of bij het sluiten van de overeenkomst van de algemene voorwaarden kennis te nemen. In de wet is geregeld hoe.

Hoofdregel is dat aan de wederpartij een redelijke mogelijkheid is geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen als de algemene voorwaarden aan de wederpartij ter hand zijn gesteld voorafgaand aan of op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. Gebruik begrijpelijke taal en zorg ervoor dat jouw klant jouw algemene voorwaarden kent, bijvoorbeeld door de klant te laten bevestigen dat hij ze heeft gelezen.

Wat wordt onder ter hand stellen verstaan?

De overeenkomst wordt online of via mail gesloten

De terhandstelling vindt plaats langs elektronisch weg. Let op: de elektronische ter hand gestelde algemene voorwaarden moeten door de wederpartij kunnen worden opgeslagen ten behoeve van latere kennisneming. Dit kun je doen door ze in een PDF te zetten die jouw leverancier of klant kan downloaden.

De overeenkomst wordt niet online of via mail gesloten

De algemene voorwaarden kunnen feitelijk worden overhandigd of worden opgenomen als bijlage bij een schriftelijke offerte of contract. Ook kan aan de terhandstellingsplicht worden voldaan door middel van elektronische toezending (bijvoorbeeld als pdf-bestand toegezonden per e-mail), maar daar moet de wederpartij wel expliciet en vooraf mee hebben ingestemd.

Verricht je alleen maar diensten?

Dan geldt een “lichter” regime om aan de informatieplicht te voldoen. De meest makkelijke manier is het elektronisch toegankelijk maken van de algemene voorwaarden op een door de dienstverlener medegedeeld adres. Dit betekent dat kan worden volstaan met het noemen van de website waar de algemene voorwaarden te vinden zijn.

Wat gebeurt er als je niet aan de informatieplicht voldoet?

Indien niet aan de informatieplicht is voldaan, dan zijn de algemene voorwaarden in beginsel vernietigbaar. Vernietigt jouw wederpartij in geval van een conflict met succes jouw algemene voorwaarden, dan is het gevolg dat jouw algemene voorwaarden niet van toepassing zijn en je er dus geen beroep op kunt doen.

Wat staat er in de algemene voorwaarden?

Omdat ieder bedrijf uniek is, zijn algemene voorwaarden ook uniek. Afhankelijk van hetgeen specifiek geldt voor jouw bedrijf, kun je algemene voorwaarden laten opmaken.

Check of je algemene voorwaarden van jouw branche- of beroepsvereniging moet gebruiken. Sommige brancheorganisaties verplichten hun leden algemene voorwaarden te gebruiken. Bijvoorbeeld in de kinderopvang. Bij de Sociaal-Economische Raad (SER) staat een overzicht van branches met standaardvoorwaarden die leden moeten gebruiken.

Soms is het verstandig om aparte inkoopvoorwaarden en verkoopwaarden te maken.

Een aantal punten komt vaak in de algemene voorwaarden terug:

1 – Toepassingsgebied
2 – Aangaan overeenkomst
3 – Offerte en totstandkoming overeenkomst
4 – Medewerking door Cliënt
5 – Uitvoering
6 – Wijziging en meerwerk
7 – Honorarium
8 – Prijs en betaling
9 – Termijnen
10 – Overmacht
11 – Aansprakelijkheid
12 – Annulering
13 – Beëindiging
14 – Toepasselijk recht
15 – Geschillen
16 – Slotbepalingen

Door algemene voorwaarden op te stellen bij een overeenkomst is het voor de klant of opdrachtgever duidelijk hoe het onder meer zit met garantie, aansprakelijkheid en betalen. Deze regels geven duidelijkheid hoe de onderneming handelt omtrent bepaalde punten. Dankzij deze algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten jij en ook jouw klant of opdrachtgever heeft op het moment dat zij gebruik maken van jouw diensten of jouw product aanschaffen.

We lichten een aantal bepalingen toe:

Aansprakelijkheid

Als ondernemer kun je in principe aansprakelijk worden gesteld voor alle directe schade (bijvoorbeeld reparatiekosten of vervangingskosten) en indirecte schade (bijvoorbeeld waterschade bij brand). Je mag nooit alle aansprakelijkheid uitsluiten, maar je kunt jouw aansprakelijkheid wel verkleinen met jouw voorwaarden.
CTA Beroeps- of bedrijfaansprakelijkheidsverzekering

Betalingstermijn

Je mag zelf een redelijke betalingstermijn voor consumenten bepalen. Die zet je in de algemene voorwaarden. Voor bedrijven en de overheid geldt een wettelijke betalingstermijn. Wil je een kortere, of juist langere, betalingstermijn gebruiken? Dan moet je dit vastleggen in jouw algemene voorwaarden. Je kunt deze betalingstermijn ook afspreken in een contract.
CTA koopcontract, samenwerkingsovereenkomst of managementovereenkomst

Eigendomsvoorbehoud

Als je een eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden zet, blijven de goederen van je totdat jouw klant heeft betaald. je kunt dan bijvoorbeeld jouw goederen terugeisen als de klant failliet gaat.

Garantie

Jouw product moet doen wat het belooft. De koper heeft een wettelijke garantie. In jouw algemene voorwaarden kun je informatie over bijvoorbeeld extra garantie zetten. Of de duur van de garantie. je kunt in de algemene voorwaarden de wettelijke garantie op jouw product niet beperken.

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden zijn algemene voorwaarden waarmee je afspraken maakt over alles wat met de levering van een product te maken heeft. Zoals levertijd, annulering en afspraken over transport- en bezorgkosten. Voor internationale handel kun je hiervoor gebruik maken van de ICC Incoterms®. Dit zijn gestandaardiseerde internationale leveringsvoorwaarden die je met jouw klanten en leveranciers kunt afspreken.

Overmacht en force majeure clausule

Als je jouw afspraken niet na kunt komen, bent je normaal gesproken verantwoordelijk voor de schade aan de andere partij. In sommige gevallen kunt je een beroep doen op overmacht.

Wanneer zijn voorwaarden onredelijk?

Je mag geen onredelijke bepalingen in je algemene voorwaarden zetten. In de wet staat wat zeker onredelijk is en welke bepalingen onredelijk kunnen zijn.

Een beding is onredelijk bezwarend wanneer het onredelijk benadelend is voor de andere partij. Daarbij hoeft de wederpartij niet eens financieel nadeel te hebben geleden. Het gevolg van een onredelijk bezwarend artikel in de algemene voorwaarden is dat de rechter het beding zal vernietigen. Of een benadeling al dan niet redelijk is, is een feitenkwestie waarover de rechter oordeelt. De rechter bekijkt dit per geval. Om ondernemers tegemoet te komen en enige zekerheid te geven, is er wel de zogenaamde zwarte en grijze lijst van bedingen.

Zwarte lijst met verboden bedingen

Een aantal bedingen zijn altijd onredelijk bezwarend. Hier bestaat er geen twijfel over: ze zullen altijd nietig worden verklaard. Je kunt het tegenbewijs niet leveren. Het heeft dus geen enkele zin om deze bedingen op te nemen in je algemene voorwaarden. Deze bedingen zijn opgenomen in de zogenoemde zwarte lijst in de wet.

In de zwarte lijst staat bijvoorbeeld dat het verboden is om je de klant zijn wettelijk opschortingsrecht te laten uitsluiten of het beding waarbij je de wettelijke verjaringstermijn verkort tot minder dan één jaar. Onthoud wel dat het gaat om een niet-limitatieve lijst en dat ook andere bedingen onredelijk bezwarend kunnen zijn. Het is dus niet omdat je de wettelijke verjaringstermijn tot precies één jaar verkort, dat het beding automatisch geldig is.

Grijze lijst met verdachte bedingen

Op de grijze lijst staan bedingen die niet automatisch onredelijk bezwarend zijn, maar waarvan men het wel vermoedt. In dit geval is er een omgekeerde bewijslast, dus niet jouw klant of leverancier moet aantonen dat ze onredelijk bezwarend zijn maar jij moet bewijzen dat ze dat niet zijn.

Het is een heel uitgebreide lijst met een aantal specifieke bedingen. Een voorbeeld hiervan is het beding waarbij de klant is gebonden aan een opzegtermijn die langer is dan drie maanden of het beding waarbij je sneller op overmacht kan beroepen. Als je kan aantonen dat zo’n beding toch redelijk is, is het niet onredelijk bezwarend. Ook hier gaat het niet om een limitatieve lijst.

Beoordeling van het beding

Om na te gaan of een beding al dan niet onredelijk bezwarend is, gebruikt de rechter verschillende methoden. Vaak gebruikt hij die naast elkaar.

  • • De rechter vergelijkt de situatie met de wettelijke situatie als er geen beding zou zijn. De rechter stelt zich de vraag of de consument zich in een onredelijk minder gunstige positie bevindt.
  • Daarnaast houdt de rechter rekening met de wederzijdse rechten en verplichtingen. Hier onderzoekt de rechter of de verhouding tussen de partijen onredelijk is verstoord. Als je de klant bijvoorbeeld een lange opzegtermijn oplegt en je voor jezelf hetzelfde doet, is het beding al meteen veel minder onredelijk. Echter, de rechter houdt ook rekening met het evenredigheidsbeginsel en gaat na of het niet verder gaat dan het doel dat je wilt bereiken.
  • Als laatste kijkt de rechter naar de redelijke verwachtingen die de klant mag hebben, bijvoorbeeld op basis van reclame of wat gebruikelijk is in de sector. De rechter verplaatst zich hierbij in de consument waarbij hij ervan uitgaat dat deze is geïnformeerd en redelijk oplet.

Sanctie niet voldoen aan informatieplicht: vernietigbaarheid

Indien niet aan de informatieplicht is voldaan, dan zijn de algemene voorwaarden in beginsel vernietigbaar. Vernietigt jouw leverancier of klant met succes jouw algemene voorwaarden, dan zijn deze niet van toepassing en kun je dus geen beroep doen op de inhoud van jouw algemene voorwaarden. Vernietiging van algemene voorwaarden heeft namelijk zogeheten terugwerkende kracht. Dat houdt kort gezegd in dat de algemene voorwaarden juridisch gezien nooit bestaan hebben na vernietiging.

Het enkele feit dat niet aan de informatieplicht is voldaan brengt overigens niet zonder meer met zich dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Ook als niet is voldaan aan de informatieplicht, zijn partijen in beginsel gewoon gebonden aan de algemene voorwaarden. Het is namelijk aan de wederpartij om daadwerkelijk een (succesvol) beroep op vernietiging te doen. Doet de wederpartij dat niet, dan blijven de algemene voorwaarden gewoon van toepassing.

Let op!

Je kunt de (wettelijke) regeling over de informatieplicht en de bevoegdheid tot vernietiging als niet aan de informatieplicht is voldaan, niet (contractueel) uitsluiten.

Uitzonderingen

Overigens kan niet iedere wederpartij een beroep op vernietiging doen als niet is voldaan aan de informatieplicht. In de wet staat wie dat niet kunnen doen:

Grote ondernemingen

Is jouw wederpartij een zogeheten “grote” onderneming? In feite kan worden gezegd dat ten aanzien van grote ondernemingen geen informatieplicht bestaat. De enkele gebondenheid aan algemene voorwaarden door aanbod en aanvaarding is dan voldoende voor toepasselijkheid.

Toch is het beter om niet zonder meer van deze uitzondering uit te gaan en altijd aan de informatieplicht te voldoen, ongeacht of de wederpartij wel of geen grote onderneming is. Dit voorkomt latere discussie en dat (per geval) moet worden nagegaan of de wederpartij een grote onderneming is.

Dezelfde algemene voorwaarden hanteren

Hanteert jouw wederpartij dezelfde algemene voorwaarden als jij? Dan kan geen beroep worden gedaan op de vernietigingsgrond dat niet is voldaan aan de informatieplicht. Deze uitzondering moet overigens zeer beperkt worden opgevat. De algemene voorwaarden die de wederpartij (zelf in andere contracten) gebruikt, moeten wel als geheel identiek zijn of vergaand overeenstemmen met die van de gebruiker.

Dit zal in de praktijk vaak slechts het geval zijn als de partijen branchegenoten zijn en allebei gebruik maken van dezelfde branchevoorwaarden.

Bewijslast dat mbt informatieplicht

Als een wederpartij een beroep doet op de vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden, ligt de bewijslast bij de gebruiker van de algemene voorwaarden. Het is aan de gebruiker van de algemene voorwaarden bij betwisting door de wederpartij dat is voldaan aan de informatieplicht om te bewijzen dat wél aan de informatieplicht is voldaan.

Hoe bewijs je dat aan de informatieplicht is voldaan? Het meest praktisch is door dat feitelijk aan te (kunnen) tonen, bijvoorbeeld doordat de algemene voorwaarden als bijlage bij een offerte of contract zijn opgenomen. Veelvoorkomend is een (standaard)zin in een offerte of contract dat door ondertekening daarvan de wederpartij verklaart de algemene voorwaarden te hebben ontvangen. Een dergelijke ondertekende verklaring kan zogeheten dwingend bewijs opleveren. Dit houdt in dat in beginsel wordt aangenomen dat deze verklaring juist is, oftewel dat de algemene voorwaarden door de wederpartij zijn ontvangen. Ook als dat in feite niet het geval is! De wederpartij kan dan nog wel tegenbewijs leveren, maar dat is vaak moeilijk.

De battle of forms

Als je zaken doet met een andere onderneming komt het regelmatig voor dat jullie allebei algemene voorwaarden hebben. Ook willen jullie dan doorgaans allebei dat de eigen algemene voorwaarden op de te sluiten overeenkomst van toepassing zijn. Dat is ook niet zo vreemd. De eigen algemene voorwaarden bevatten in de regel gunstige bepalingen voor de eigen onderneming.

Zo bevatten de algemene inkoopvoorwaarden van een inkopende partij doorgaans strikte afspraken over de levering met fatale termijnen en wordt de aansprakelijkheid van de verkopende partij zo ruim mogelijk gelaten. De algemene leveringsvoorwaarden van een verkopende partij zullen daarentegen vooral ruime afspraken over levering bevatten, met voorkeur zonder fatale termijnen, en de eigen aansprakelijkheid zoveel mogelijk beperken. Deze twee algemene voorwaarden staan tegenover elkaar.

Het geval waarbij partijen bij het aanbod en de aanvaarding daarvan naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen, wordt ook wel de battle of forms genoemd, oftewel het gevecht tussen de algemene voorwaarden. Deze battle of forms komt vaak voor.

Alleen let je er niet altijd goed op wanneer je onderhandelt over een overeenkomst of afspraken vastlegt. Vaak wordt geen aandacht besteed aan het op de juiste wijze overeenkomen van de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Dit komt pas aan de orde als er sprake is van een geschil: dan rijst de vraag welke algemene voorwaarden nu eigenlijk van toepassing zijn.

First shot rule

De Nederlandse wet regelt het geval waarin aanbod en aanvaarding naar verschillende sets algemene voorwaarden verwijzen. Aan de tweede verwijzing naar de algemene voorwaarden komt geen werking toe. Dus in beginsel “wint” de eerste verwijzing. Dit wordt ook wel de first shot rule genoemd. Deze first shot rule gaat alleen op wanneer bij de tweede verwijzing niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.

Let op!

Je kunt dus aan de first shot rule te ontkomen, maar jouw wederpartij kan dat ook, namelijk door de eerste verwijzing uitdrukkelijk van de hand wijzen. Wat als uitdrukkelijk van de hand wijzen is aan te merken, is per geval verschillend. Het uitsluitend van toepassing verklaren van jouw eigen algemene voorwaarden wordt niet gezien als uitdrukkelijk van de hand wijzen. Ook een standaard verklaring in de eigen algemene voorwaarden of een voorgedrukte zin op (online) briefpapier waarin de algemene voorwaarden van de leverancier of klant van de hand worden gewezen, is veelal niet voldoende. Daarom kun je de afwijzing het beste direct en uitdrukkelijk tot de wederpartij te richten en deze opnemen in de hoofdtekst van de online of offline correspondentie, onder verwijzing naar de toepasselijkheid van de eigen algemene voorwaarden.

Als de eerste verwijzer vervolgens niet wenst in te stemmen met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de tweede verwijzer, dan zal de eerste verwijzer op zijn beurt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden van de hand moeten wijzen. Als je daar geen bezwaar tegen maakt, dan zijn de algemene voorwaarden van jouw klant of leverancier van toepassing.

Let op!

De battle of forms heeft alleen betrekking op de toepasselijkheid van algemene voorwaarden en niet op de informatieplicht van de gebruiker. Stel jij verklaart als eerste de algemene voorwaarden van toepassing. Vervolgens verklaart jouw wederpartij de eigen algemene voorwaarden van toepassing, zonder uitdrukkelijk de toepasselijkheid van jouw algemene voorwaarden van de hand te wijzen. Jouw algemene voorwaarden zijn dan van toepassing.

In het geval jij niet aan de informatieplicht hebt voldaan en de wederpartij met succes deze algemene voorwaarden vernietigt, dan betekent dat niet dat daardoor automatisch de algemene voorwaarden van de wederpartij van toepassing zijn. De algemene voorwaarden van de wederpartij zijn namelijk ook niet “geldig” van toepassing verklaart. Dat wordt niet anders door het enkele feit dat de algemene voorwaarden van jouw onderneming succesvol worden vernietigd. In dat geval zijn simpelweg geen algemene voorwaarden (meer) van toepassing.

Letop!

De first shot rule geldt alleen in Nederland.

Wijziging algemene voorwaarden

Als je doorlopend producten of diensten levert zoals een abonnement mag je tussentijds niet zomaar jouw algemene voorwaarden wijzigen. je moet zich houden aan deze regels:

  • Bij de aankoop moet duidelijk zijn dat je de voorwaarden tussentijds kunt wijzigen.
  • Je moet wijzigingen in jouw algemene voorwaarden naar jouw klant sturen. Een kort berichtje hierover is niet genoeg.
  • De veranderingen moeten redelijk zijn. Je klant moet bijvoorbeeld bij verandering de overeenkomst kunnen opzeggen. En je mag de prijs van een abonnement niet binnen drie maanden veranderen.

Algemene voorwaarden vernietigen

Houd je je niet aan de algemene voorwaarden? Staan er onredelijke bepalingen in de algemene voorwaarden? Of verander je de voorwaarden zonder jouw klant hierover te informeren? Dan kan jouw klant per brief of e-mail de algemene voorwaarden laten vernietigen. De algemene voorwaarden zijn dan ongeldig.

Door algemene voorwaarden op te stellen bij een overeenkomst is het voor jouw klant of gast duidelijk hoe het onder meer zit met garantie, annulering, aansprakelijkheid en betalen. Je bent niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen. Annuleringsvoorwaarden maken deel uit van jouw algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden deponeren bij de KVK

Je algemene voorwaarden kun je laten bewaren bij KVK of bij de rechtbank. Dat heet deponering. Dit is niet verplicht, maar is wel handig. Op deze manier zijn ze opvraagbaar, hebben ze een sterkere bewijsfunctie en het komt professioneel over. Daarbij is het mogelijk om bij conflicten aan te tonen dat de leveringsvoorwaarden de afgelopen tijd niet zijn gewijzigd. Wil je jouw algemene voorwaarden intrekken? je kunt je deponering bij KVK per e-mail stopzetten.

Verzekeringen op risico te beperken

Je beperkt risico’s met goede algemene voorwaarden, maar kunt niet alles uitsluiten. Je kunt niet alle situaties voorzien in algemene voorwaarden. Verzekeringen vormen een aanvulling op je algemene voorwaarden.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekken heel veel risico’s. Een privé aansprakelijkheidsverzekering dekt geen schade die je maakt tijdens het werken in je eigen bedrijf.

Verzekert je bedrijf en eventueel personeel tegen schade aan anderen of aan spullen van anderen tijdens het werken in je bedrijf.

Bij bedrijfsaansprakelijkheid gaat het om fysieke schade, bijvoorbeeld als een klant uitglijdt over de gladde vloer in je winkel en zijn been breekt.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering noem je ook wel een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Deze verzekering dekt:

  • schade aan spullen (materiële schade). Iemands laptop gaat bijvoorbeeld kapot doordat je je koffie erop morst.
  • schade (verwonding) aan personen (letselschade). Iemand breekt een pols doordat die uitglijdt over een losliggend tapijt in je kantoor.
  • schade die indirect door een ongeluk ontstaat (financiële gevolgschade). Iemand kan bijvoorbeeld niet meer werken en verliest daardoor inkomen.

Voorbeelden: Adviseur aan het woord

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Dekt schade door beroepsfouten: fouten die je tijdens je werk maakt. Bij beroepsaansprakelijkheid gaat het vaak om schade als gevolg van een verkeerd advies. Je bent bijvoorbeeld ICT-er en door jouw fout vertraagt de livegang van een website met omzetverlies voor je klant tot gevolg. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor advocaten, artsen, architecten en accountants. Ook in andere gevallen kan het nuttig zijn er één af te sluiten.

Let op!

De premie die je betaalt voor je zakelijke verzekeringen zijn zakelijke kosten. Dit betekent dat je deze kosten bij de aangifte inkomstenbelasting of winstaangifte mag aftrekken van je omzet.

Dit artikel delen:

Lees meer:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan